top of page

Algemene Voorwaarden

Website-eigenaar, het aanbod en bindende voorwaarden.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Poets+. Deze voorwaarden beschrijven de algemene voorwaarden waaronder je onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers abonnementen voor een optimale mondverzorging. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de website en onze diensten, stem je ermee in dat je deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn.

 

Accountvereisten.

Om onze website te gebruiken en/of onze diensten te ontvangen, moet je ten minste 18 jaar oud zijn en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze aan te gaan. Voorwaarden dienen als een bindende overeenkomst. Het is niet toegestaan deze website te gebruiken en/of diensten te ontvangen als dit verboden is in jouw land of onder enige op je van toepassing zijnde wet of regelgeving.

 

Belangrijkste commerciële voorwaarden.

Wanneer je een abonnement afsluit, stem je ermee in dat: (i) je verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige itemlijst voordat je een toezegging doet om het te kopen: (ii) je een juridisch bindend contract aangaat om een abonnement af te sluiten wanneer je je ertoe verbindt een abonnement af te sluiten en je voltooit het betalingsproces bij het betalen.

Een abonnement wordt elke maand automatisch verlengd. Een abonnement kan geannuleerd worden door naar de daarvoor bestemde pagina te gaan. Een abonnement wordt betaald in de loop van drie maanden waarin de producten worden gebruikt. Een abonnement kan daarom niet worden opgezegd voordat deze drie maanden volledig zijn betaald. Bij het afsluiten van een abonnement stem je in dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarde en dat je deze aanvaard. Na elke drie maand kan het abonnement opgezegd worden.

De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / producten staan vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betaalpagina.

 

De actie "eerste maand gratis" geld voor iedere nieuwe gebruiker van Poets+. Deze actie houdt in dat één van de drie maanden van het eerste pakket gratis is. Dit betekent dat de overige twee maanden nog wel moeten worden betaald. Bij het afsluiten van je abonnement accepteer je deze voorwaarde en ga je ermee akkoord dat de overige twee maanden nog betaald moeten worden.

De vergoeding voor de diensten en eventuele andere kosten die je mogelijk maakt in verband met je gebruik van de dienst, zoals belastingen en eventuele transactiekosten, worden maandelijks in rekening gebracht via de door jouw gekozen betaalmethode.

 

Retourneren en terugbetalen

Een pakket kan enkel geretourneerd worden wanneer alle producten ongeopend zijn. Retourneren kan binnen 14 dagen vanaf het moment van verzending van het pakket. Als het pakket aan de eerder genoemde eisen voldoet en is ontvangen zal het geld dat betaald is voor het pakket worden terugbetaald. Dit is dus de waarde van één maand. Als een geretourneerd pakket niet aan de eerder genoemde eisen voldoet, zal niet worden terugbetaald. Ook zal het pakket niet terug naar de klant worden gestuurd, tenzij de klant zelf deze verzendkosten betaalt.

 

Behoud van recht om aanbod te wijzigen

We kunnen, zonder voorafgaande kennisgeving, de diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten of functies van de diensten die wij aanbieden; of grenzen stellen aan de diensten. We kunnen de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden.

 

Garanties en verantwoordelijkheid voor diensten en producten

Wanneer we een geldige garantieclaim ontvangen voor een bij ons gekocht product, zullen we het betreffende defect repareren of het product vervangen. Als we niet in staat zijn om het product binnen een redelijke termijn te repareren of te vervangen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling wanneer het product onmiddellijk aan ons wordt geretourneerd. Wij betalen de verzending van gerepareerde of vervangen producten naar de klant en de klant is verantwoordelijk voor de retourzending van het product naar ons.

 

Eigendom van intellectueel eigendom, auteursrechten en logo's

De dienst en alle materialen daarin of daarmee overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot software, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, patenten, handelsmerken, servicemerken, auteursrechten, foto's, audio, video's, muziek en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden, zijn het exclusieve eigendom van Poets+. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, wordt niets in deze Voorwaarden geacht een licentie in of onder dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten te creëren, en je stemt ermee in om niet te verkopen, een licentie te geven, te verhuren, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, openbaar weer te geven, daarvan in het openbaar uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of er afgeleide werken van maken.

 

Recht om gebruikersaccount op te schorten of te annuleren

We kunnen je toegang tot de dienst permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, ook als je naar onze enige beslissing een bepaling van deze voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving schendt. Je kunt het gebruik op elk moment stopzetten en verzoeken om je account en/of diensten te annuleren. Niettegenstaande iets anders in het voorgaande, met betrekking tot automatisch verlengde abonnementen op betaalde diensten, worden dergelijke abonnementen pas stopgezet na het verstrijken van de respectieve periode waarvoor je al hebt betaald.

 

Vrijwaring

Je stemt ermee in Poets+ schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, claims of onkosten (inclusief advocaatkosten), die tegen hen zijn ingediend door een derde partij als gevolg van, of voortvloeiend uit, of in verband met je gebruik van de website of een van de diensten die op de website worden aangeboden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Poets+ in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of voorbeeldschade, inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen om de dienst te gebruiken.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Poets+ geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (i) fouten, fouten of onnauwkeurigheden van inhoud; (ii) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van je toegang tot of gebruik van onze dienst; en (iii) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie die daarin is opgeslagen.

 

Recht om de voorwaarden te wijzigen en aan te passen

We behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig. Wanneer we de Voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we je op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de Voorwaarden. Als je de website of onze dienst blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat je de nieuwe voorwaarden accepteert. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag je de website of de dienst niet gebruiken of openen (of blijven gebruiken).

 

Promotionele e-mails en inhoud

Je stemt ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of enig ander contactformulier dat je ons verstrekt (inclusief je telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Als je dergelijk promotiemateriaal of kennisgevingen niet wilt ontvangen, kun je ons dit op elk gewenst moment laten weten. 

 

Voorkeur voor recht en geschillenbeslechting

Deze voorwaarden, de rechten en rechtsmiddelen die hieronder worden verstrekt, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden en/of de diensten, worden beheerst door, geïnterpreteerd onder en gehandhaafd in alle opzichten uitsluitend en uitsluitend in overeenstemming met de interne materiële wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de principes van conflictenrecht. Alle dergelijke vorderingen en geschillen zullen worden ingediend en je stemt er hierbij mee in dat uitsluitend wordt beslist door een bevoegde rechtbank in Nederland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Klantenservice details en contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kan er contact op worden genomen met Poets+ via de mail. Dit kan via het volgende mailadres: poetsplus@gmail.com.

bottom of page